Terms of use

DISCLAIMER: Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze Website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.
Deze gebruiksvoorwaarden (de “gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden en condities waaronder u de volgende website kunt gebruiken: https://dev.spacewell.com (de “website”). De website wordt gerund en beheerd door Spacewell International NV/SA, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Sneeuwbeslaan 30, bus 3, 2610 Wilrijk, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0846.845.929 (hierna “Spacewell International NV” of “wij/we”).

Als u vragen hebt over de website of over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met ons via webmaster@spacewell.com.

Door de website te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen en equivalent zijn aan een ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen u en Spacewell International NV. Bovendien begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van het privacybeleid van Spacewell International NV (het “privacybeleid”) eveneens van toepassing zijn.

1. TOEPASSELIJKHEID

Door op de ‘Ik ga akkoord’-knop te klikken, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de website uitsluitend door deze gebruiksvoorwaarden wordt geregeld. Als u niet akkoord gaat met een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden mag u de website op geen enkele manier gebruiken, zelfs als u reeds over een account beschikt. Ingeval de website diensten van derden gebruikt, is het mogelijk dat de gebruiksvoorwaarden/het privacybeleid van deze derden van toepassing zijn. U wordt op de hoogte gebracht als en wanneer de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van derden van toepassing zijn. Door een beroep te doen op diensten van derden stemt u ermee in dat u zich schikt naar de geldende voorwaarden en erkent u dat u de enige partij binnen deze voorwaarden bent. Spacewell International NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de voorwaarden of het privacybeleid van derden.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en van tijd tot tijd, met of zonder reden:

  • deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen;
  • de website te wijzigen, inclusief het verwijderen of tijdelijk of permanent stopzetten van een dienst of functie van de website zonder enige verplichting ten opzichte van de gebruiker of een derde partij; of
  • uw gebruik van en/of toegang tot de website gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te weigeren of te beëindigen.

Alle rechtzettingen of wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra we deze beschikbaar maken op de website of op een andere manier hiervan kennisgeven. U gaat ermee akkoord dat uw voortgezette gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u de wijzigingen aanvaardt.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Om de website te gebruiken, heeft uw computer of uw mobiele toestel een wifi- of mobiele internetverbinding nodig. De toegang tot de wifi- of mobiele internetverbinding is uw verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat uw computer of mobiele toestel voldoet aan deze minimale systeemvereisten. Als uw computer of mobiele toestel niet voldoet aan deze minimale systeemvereisten kunnen we niet garanderen dat de website naar behoren zal werken. Spacewell International NV is niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van uw verzuim om aan bovenstaande vereisten te voldoen.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van de logininformatie voor uw account, zoals uw wachtwoord, alsook voor alle activiteiten die binnen uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord dat u Spacewell International NV onmiddellijk op de hoogte stelt van het onbevoegde gebruik, of het vermoedelijke onbevoegde gebruik van uw account of van eender welke schending van de beveiliging. Spacewell International NV is niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van uw verzuim om aan bovenstaande vereisten te voldoen.

Bovendien kan Spacewell International NV, naar eigen goeddunken, u bepaalde updates van de website bezorgen. Om alle twijfel te vermijden, is Spacewell International NV niet verplicht om u updates van de website te bezorgen.

3. LICENTIE – BEPERKINGEN

Licentie door Spacewell International NV. Spacewell International NV verleent u een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de website te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden (de “licentie”). Het is verboden om de website voor commerciële doeleinden te gebruiken of op een manier die niet door Spacewell International NV is toegestaan. Bij het gebruik van de website houdt u zich strikt aan (i) deze gebruiksvoorwaarden; (ii) het privacybeleid en alle bijkomende instructies of beleidslijnen die door Spacewell International NV zijn uitgegeven, inclusief maar niet beperkt tot deze die op de website worden weergegeven en (iii) de geldende wetgeving, regels of voorschriften.

Beperkingen. U gaat ermee akkoord dat u de website enkel gebruikt voor het beoogde gebruik, zoals in deze gebruiksvoorwaarden wordt beschreven. Binnen de grenzen van de geldende wetgeving is het u verboden om (i) de website aan derden te verkopen of verhuren; (ii) de website op welke manier dan ook aan te passen, te wijzigen, te vertalen of te veranderen; (iii) de website op welke manier dan ook te sublicentiëren, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te verspreiden of op een andere manier aan een derde partij over te dragen; (iv) algoritmen, de structuur of de organisatie van de website te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te demonteren, of op een andere manier af te leiden of te bepalen of proberen om af te leiden of te bepalen, uitgezonderd als en voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk door de geldende wetgeving wordt toegestaan ondanks deze beperking; (v) de website te gebruiken of te kopiëren, uitgezonderd als dit uitdrukkelijk is toegestaan binnen deze paragraaf; (vi) onbevoegde toegang te verkrijgen tot de account van andere gebruikers of om de website te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten; (vi) de website te gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam aan te maken; (vii) u uit te geven voor een persoon of entiteit, of om uw band met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (viii) gebruik te maken van een automatisch, elektronisch of manueel proces met hoge datasnelheid om informatie van de website te openen, te zoeken of te verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts); (ix) copyrightvermeldingen, digitale watermerken, eigendomsopschriften of andere kennisgevingen op de website te wijzigen, te verwijderen of te verbergen; (x) opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden of andere items van vernietigende of misleidende aard te verspreiden of om de website te gebruiken voor illegale, binnendringende, inbreuk plegende of frauduleuze doeleinden; of (xi) technische of andere beschermende maatregelen op de website te verwijderen of op welke manier dan ook te omzeilen.

Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven, wordt er u geen uitdrukkelijke of impliciete licentie of uitdrukkelijk of impliciet recht verleend met betrekking tot de website, inclusief maar niet beperkt tot het recht om eigendom te verkrijgen van broncodes, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de website.

Licentie door u. Door informatie of persoonsgegevens van welke aard dan ook te uploaden, aan te maken of op een andere manier te verschaffen (hierna de “gebruikersinhoud”), verleent u Spacewell International NV een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te sturen en weer te geven voor zover dit noodzakelijk is om de website aan te bieden en in stand te houden. Spacewell International NV behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om gebruikersinhoud waarvan we oordelen dat deze in schending is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of op welke manier dan ook ongepast is, of in schending is met welke rechten dan ook van derden of met de geldende regelgeving of voorschriften te herzien en te verwijderen.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHT

Alle tekst, graphics, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, artwork en computercodes (hierna gezamenlijk “inhoud”) genoemd), inclusief, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking en de ordening van dergelijke inhoud op de website is eigendom van en wordt beheerd door Spacewell International NV of zijn filialen en wordt beschermd door copyright, octrooi- en merkenrechten en verschillende andere eigendomsrechten.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden mag geen enkel deel van de website of van de inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, doorgegeven of op welke manier dan ook verspreid naar een andere computer, server, website of ander medium voor commerciële doeleinden.

Behoudens bovenstaande paragrafen hebt u de toestemming om inhoud op de website te lezen, bekijken, printen, downloaden en kopiëren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u erkent dat alle rechten met betrekking tot de website aan Spacewell International NV zijn voorbehouden. Tenzij specifiek vermeld, is geen ander gebruik van het materiaal toegelaten. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht krachtens de intellectuele eigendom (inclusief software, databank, octrooien, handelsmerken en copyright) van Spacewell International NV of een derde partij.

Spacewell International NV maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht op of de verwantschap met handelsmerken van derden op de website. Handelsmerken van derden worden enkel gebruikt om de producten en services van hun respectieve eigenaar te identificeren. Bovendien kan uit het gebruik van deze handelsmerken geen sponsorship of verbintenis van Spacewell International NV worden afgeleid.

5. OPSCHORTING WEGENS SCHENDING

Als Spacewell International NV, naar eigen oordeel, zich ervan bewust wordt of vermoedt dat u deze gebruiksvoorwaarden, of andere door Spacewell International NV uitgegeven instructies, richtlijnen of beleidslijnen hebt geschonden, kan Spacewell International NV uw toegang tot de website opschorten of beperken. Dergelijke opschorting door Spacewell International NV zal duren tot u de schending die aanleiding gaf tot de opschorting of beperking, hebt rechtgezet.

6. ONDERSTEUNING

Voor technische ondersteuning neemt u contact op met webmaster@spacewell.com.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegelaten door de geldende wetgeving is Spacewell International NV enkel aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade ten gevolge van (i) grove nalatigheid; (ii) opzettelijk wangedrag of (iii) fraude door Spacewell International NV.

Voor zover wettelijk toegestaan door de geldende wetgeving is Spacewell International NV ten opzichte van u of een derde partij niet aansprakelijk voor bijzondere schade, indirecte schade, morele of andere schadevergoeding, bijkomende schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot schade of kosten ten gevolge van winstderving, verlies van gegevens, inkomen, goodwill, productie of gebruik, de aankoop van vervangende diensten of eigendomsschade ten gevolge van of met betrekking tot de website krachtens deze gebruiksvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot rekenfouten of het gebruik, het misbruik of het onvermogen om de website te gebruiken, ongeacht de oorzaak of actie of aansprakelijkheidstheorie, ofwel uit onrechtmatige daad of contractueel of anders, zelfs als Spacewell International NV op de hoogte werd gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. De beperking in deze paragraaf is niet van toepassing op de verplichtingen van Spacewell International NV krachtens paragraaf 9 (“vrijwaring”).

U stemt ermee in dat Spacewell International NV in overeenstemming met de voorwaarden van deze paragraaf enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor zover de door u geleden schade rechtstreeks toe te schrijven is aan Spacewell International NV. Om twijfel te vermijden, is Spacewell International NV niet aansprakelijk voor claims ten gevolge van (i) uw onbevoegde gebruik van de website, (ii) wijzigingen van (delen van) de website door u of een derde partij, (iii) uw verzuim om de voor u beschikbaar gestelde, meest recente versie van de website te gebruiken of (iv) uw gebruik van de website in combinatie met niet-compatibele software of services. De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen krachtens deze paragraaf gelden in dezelfde mate ten voordele van alle filialen en onderaannemers van Spacewell International NV krachtens deze gebruiksvoorwaarden als dat deze bepalingen ten voordele van Spacewell International NV gelden.

8. DISCLAIMER

Door Spacewell International NV. TENZIJ UITDRUKKELIJK IN DEZE PARAGRAAF VOORZIEN EN VOOR ZOVER TOEGELATEN DOOR DE GELDENDE WETGEVING WORDT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN OP ‘AS IS’ BASIS AANGEBODEN. Spacewell International NV DOET GEEN UITSPRAAK OVER (EN VERWERPT HIERBIJ ALLE) ANDERE GARANTIES, OVEREENKOMSTEN OF VERKLARINGEN, OF CONDITIES, HETZIJ SCHRIFTELIJK, MONDELING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES INZAKE BEVREDIGENDE KWALITEIT, HANDELSVERLOOP, HANDELSGEBRUIK EN HANDELSPRAKTIJKEN, VERHANDELBAARHEID, GEPASTHEID, BESCHIKBAARHEID, TITEL, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECFIEK GEBRUIK OF DOELEINDE, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, HET MISBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE OF EENDER WELK PRODUCT OF WELKE SERVICE TE GEBRUIKEN DIE DOOR Spacewell International NV AAN U WORDT AANGEBODEN. DE GEBRUIKER ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER RISICO’S ZIJN VERBONDEN AAN HET VERSTUREN VAN INFORMATIE VIA EN HET OPSLAAN VAN INFORMATIE OP HET INTERNET EN DAT Spacewell International NV NIET VERANTWOORDELIJK IS EN NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR VERLIES VAN UW GEGEVENS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEBRUIKERSINHOUD.

BOVENDIEN DOET Spacewell International NV GEEN UITSPRAKEN OVER, NOCH GARANDEERT HET DAT DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DEZE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. INFORMATIE OVER PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. ALLE PRODUCTSPECIFICATIES KUNNEN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. DE EIGENLIJKE UITRUSTING KAN VERSCHILLEN VAN DE GETOONDE AFBEELDINGEN. DE COPYRIGHTS VOOR DE GEREPRODUCEERDE FOTO’S ZIJN EIGENDOM VAN DE INDIVIDUELE FOTOGRAFEN OF Spacewell International NV. ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE MAKERS MOGEN FOTO’S IN GEEN ENKELE VORM WORDEN GEREPRODUCEERD.

Door u.U verklaart en garandeert aan Spacewell International NV dat (a) u bevoegd bent om persoonlijk een bindende overeenkomst af te sluiten en (b) dat alle gebruikersinhoud die u verschaft, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is en (i) geen intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt; (ii) geen handelsgeheimen bevat; (iii) niet misleidend, lasterlijk, onfatsoenlijk, pornografisch of onwettig is; (iv) geen virussen, wormen of andere kwaadaardige computerprogrammeercodes bevat die bedoeld zijn om het systeem of de gegevens van Spacewell International NV te beschadigen; of (v) op een andere manier de rechten van derden schendt. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat Spacewell International NV niet verplicht is om een back-up van de gebruikersinhoud te maken. U gaat ermee akkoord dat elk gebruik van de website dat strijdig is met deze verklaringen en garanties of dat deze verklaringen en garanties schendt, een onbevoegd en onjuist gebruik van de website vormt waarvoor Spacewell International NV niet aansprakelijk kan worden gesteld.

9. VRIJWARING

Door Spacewell International NV. Spacewell International NV zal u verdedigen en vrijwaren tegen elke gegronde en degelijk gemotiveerde claim door een derde partij voor zover dergelijke claim is gebaseerd op de schending van de intellectuele-eigendomsrechten van deze derde partij door de website, met uitsluiting van claims ten gevolge van (i) uw onbevoegde gebruik van de website, (ii) wijzigingen van (delen van) de website door u of een derde partij, (iii) uw verzuim om de voor u beschikbaar gestelde, meest recente versie van de website te gebruiken of (iv) uw gebruik van de website in combinatie met niet-compatibele software of services.

Dergelijke vrijwaringsverplichting is afhankelijk van het volgende: (i) Spacewell International NV wordt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld van de claim; (ii) Spacewell International NV krijgt de volledige controle over de verdediging tegen en de schikking van dergelijke claim; (iii) op aanvraag van Spacewell International NV werkt u, op kosten van Spacewell International NV, volledig mee met Spacewell International NV bij de verdediging tegen en de schikking van dergelijke claim; en (iv) u doet geen toegevingen inzake de aansprakelijkheid van Spacewell International NV met betrekking tot de claim en u gaat niet akkoord met de schikking van dergelijke claim zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spacewell International NV. Als er aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zal Spacewell International NV u schadeloosstellen voor alle schade en kosten die u hebt opgelopen ten gevolge van de claim, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank van laatste aanleg, of zoals overeengekomen met Spacewell International NV conform een schikkingsovereenkomst.

Ingeval de website, volgens de redelijke mening van Spacewell International NV, het onderwerp van een inbreukvordering wordt of kan worden, heeft Spacewell International NV het recht om, naar eigen keuze en op eigen kosten, de ((naar verluidt) schendende gedeelten van de) website te wijzigen zodat deze niet langer een schending vormen/vormt en tegelijkertijd de wezenlijk equivalente functionaliteiten te behouden. Het voorgaande specificeert de volledige aansprakelijkheid en verplichting van Spacewell International NV en uw enige rechtsverhaal met betrekking tot een schending of vermeende schending van de intellectuele-eigendomsrechten door de website of een gedeelte ervan.

Door u. U gaat ermee akkoord om Spacewell International NV en zijn huidige en toekomstige filialen, functionarissen, directeurs, werknemers, zaakwaarnemers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen aanspraken, claims, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, inclusief de redelijke honoraria van een raadsman, ofwel uit onrechtmatige daad of contractueel, dat het of een van deze personen kan oplopen wegens of ten gevolge van een claim door derden met betrekking tot (i) een schending of overtreding door u van een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of van een andere door Spacewell International NV uitgegeven instructie of beleidslijn; (ii) gebruikersinhoud die de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij schendt, of die lasterlijk, aanstootgevend of beledigend is of die van onfatsoenlijke of pornografische aard is of (iii) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van uw kant.

10. PRIVACYVERKLARING

Spacewell International NV erkent en begrijpt het belang van uw privacy en streeft ernaar om uw wens om uw persoonlijke informatie in een private en veilige omgeving op te slaan en te openen, te respecteren. Merk op dat Spacewell International NV moet worden beschouwd als de “verwerkingsverantwoordelijke” voor het verwerken van alle persoonsgegevens via (een deel van) de website. Merk eveneens op dat Spacewell International NV te allen tijde de doeleinden van de verwerking zal bepalen en zal beslissen over de toelating om gebruik te maken van de functies en technische werking van de website. Dit impliceert bovendien dat Spacewell International NV eveneens (i) bepaalt welke instructies er worden gevolgd bij het verwerken van uw persoonsgegevens (ii) de gepaste technische en organisatorische maatregelen zal treffen tegen het onbevoegd of onwettig verwerken van uw persoonsgegevens of tegen het onvoorzien verliezen of vernietigen van de gegevens, alsook tegen de onbevoegde toegang tot de gegevens.

De persoonsgegevens die door Spacewell International NV, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt, omvatten alle persoonsgegevens die u naar de website hebt geüpload om de instellingen van uw account te personaliseren of om gebruik te maken van de functies van de website. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die door Spacewell International NV in het privacybeleid werden vastgelegd. We verwijzen bovendien naar dit privacybeleid voor een gedetailleerde voorstelling van de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook voor uw rechten als betrokkene in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden gelden gedurende de periode waarin u toestemming hebt om de website te openen of te gebruiken (de “termijn”). Bij de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden voor welke reden dan ook in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zult/zal, op het moment van de daadwerkelijke beëindiging: (i) u niet langer toestemming hebben om de website te openen of te gebruiken, (ii) Spacewell International NV alle persoonsgegevens die het mocht ontvangen ten gevolge van uw gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot de gebruikersinhoud op de website opschonen en vernietigen, en dit binnen de dertig (30) kalenderdagen na de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en op een veilige manier die garandeert dat alle persoonsgegevens zijn verwijderd en niet kunnen worden gerecupereerd. Persoonsgegevens die moeten worden bijgehouden om te voldoen aan de relevante wettelijke en gereglementeerde bewaarvereisten zullen door Spacewell International NV langer dan de periode van dertig (30) kalenderdagen en zo lang als is vereist door dergelijke wetgeving of voorschriften, worden bijgehouden, en (iii) zullen alle rechten en verplichtingen van Spacewell International NV of u krachtens deze gebruiksvoorwaarden worden beëindigd, met uitzondering van de rechten en verplichtingen krachtens de paragrafen die specifiek zijn aangegeven in de paragraaf “geldend recht”.

12. WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving.

Als u en Spacewell International NV een andere overeenkomst dan deze gebruiksvoorwaarden afsluiten, wordt de geldende jurisdictie bepaald door de voorwaarden van die overeenkomst. Ingeval er geen sprake is van dergelijke overeenkomst erkennen u en Spacewell International NV de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen (België).

13. DIVERSE BEPALINGEN

Overmacht. Spacewell International NV is niet aansprakelijk voor nalatigheid of vertraging bij de uitvoering van zijn verplichtingen met betrekking tot de website als dergelijke vertraging of nalatigheid het gevolg is van oorzaken die niet aan ons zijn te wijten, inclusief, maar niet beperkt tot force majeure, oorlogen, stakingen of arbeidsgeschillen, embargo’s, overheidsbevelen, storingen in telecommunicatie, netwerken, computers, servers of op het internet, de onbevoegde toegang tot de informatietechnologiesystemen van Spacewell International NV door derden of welke oorzaak dan ook waarover Spacewell International NV redelijkerwijs geen controle heeft of welk geval van overmacht dan ook (het “geval van overmacht”). We zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van de aard van dergelijk geval van overmacht en van het effect op onze mogelijkheden om onze verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren en van onze plannen om het effect van dergelijk geval van overmacht te verzachten.

Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van kracht en wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zodanig gewijzigd dat deze geldig en uitvoerbaar wordt voor zover dit door de geldende wetgeving is toegelaten.

Toewijzing. Noch deze gebruiksvoorwaarden, noch een recht, verplichting of rechtsmiddel krachtens deze voorwaarden mag door u worden toegewezen, overgedragen, gedelegeerd of gesublicentieerd, behalve als u hiertoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spacewell International NV hebt verkregen. Alle pogingen tot toewijzing, overdracht, delegering of sublicentiëring zijn nietig en ongeldig. Het staat Spacewell International NV vrij om, naar eigen goeddunken, deze gebruiksvoorwaarden of een recht, verplichting of rechtsverhaal krachtens deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of te delegeren. Geen enkele verklaring van afstand door eender welke partij van een geval van schending of verzuim zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een vroeger of later geval van schending of verzuim. Alle opschriften, koppen of paragraaftitels in deze gebruiksvoorwaarden worden enkel bij wijze van gemak geplaatst en bieden in geen geval een definitie of verklaring van de paragraaf of bepaling.

Neem contact met ons op

E-mail al uw vragen, bezorgdheden of opmerkingen over bovenstaande juridische informatie naar webmaster@spacewell.com of stuur een brief naar Spacewell International NV/SA, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

Home » Juridisch » Gebruiksvoorwaarden