Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 15 Maart 2021

1. Algemene bepalingen

Spacewell International NV, gevestigd te Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, opgericht naar Belgisch recht en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0846.845.929 (“Spacewell International NV“, “wij“, “ons“), verzamelt gegevens wanneer u een account aanmaakt voor het gebruik van onze producten, met inbegrip van Axxerion, Axxerion Go, Cobundu, MCS, of O-Prognose (“Account”), wanneer u de volgende website raadpleegt: www.spacewell.com (de “Website“) en/of wanneer u ons een e-mail verstuurt (samen de “Diensten“).

U bent zich er mogelijk niet altijd van bewust, maar het gebruik van onze Website impliceert het delen van persoonlijke gegevens. Volgens de wettelijke bepaling wordt onder persoonsgegevens elke vorm van informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (“Persoonsgegevens”) verstaan. Het volstaat om iets als Persoonsgegevens te beschouwen indien de gegevens het ons toelaten om een direct of indirect verband te leggen tussen een of meerdere gegevens enerzijds en een natuurlijk persoon anderzijds.

Wij geloven dat de bescherming van uw privacy zeer belangrijk is en we willen u graag duidelijkheid bieden, en, daarom, hebben we dit privacybeleid (“Privacybeleid”) opgesteld. Spacewell International NV zal uw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld en we zullen uw Persoonsgegevens aan geen enkel natuurlijk persoon, rechtspersoon of entiteit anders dan Spacewell International NV en haar partners (“Derden”) vrijgeven, tenzij anders bepaald in sectie 5 van dit Privacybeleid.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strenge wettelijke voorwaarden die u, als gebruiker van onze Diensten, de nodige garantie geven dat uw Persoonsgegevens niet op ongeoorloofde wijze openbaar zullen worden gemaakt.

Elke verwerking zal dus steeds gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, meer bepaald (a) de Belgische Privacywet van 30 Juli 2018 – wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (b) de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (de “Privacywetgeving”). .

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen u en Spacewell International NV. Spacewell International NV zal uw persoonsgegevens enkel verwerken, bewaren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en met inachtneming van de Privacywetgeving.

We veronderstellen dat u dit Privacybeleid gelezen heeft alvorens gebruik te maken van onze Diensten.

Spacewell International NV treedt op als beheerder van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Diensten.

In het geval dat u echter gebruik maakt van een product van Spacewell International NV dat door uw organisatie ter beschikking wordt gesteld, geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Spacewell International NV betreffende dat product een overeenkomst tussen Spacewell International NV en uw organisatie. In voornoemde geval verwerkt Spacewell International NV uw persoonsgegevens als verwerker teneinde het product aan u en uw organisatie ter beschikking te stellen en als verantwoordelijke voor de rechtmatige zakelijke doeleinden van Spacewell International NV betreffende de levering van het product.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Spacewell International NV in het kader van de levering van onze Diensten aan uw organisatie, gelieve in eerste instantie met laatstgenoemde contact op te nemen, aangezien deze verantwoordelijk zal zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en als dusdanig verantwoordelijk voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens namens hen verwerken. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Spacewell International NV betreffende onze legitieme zakelijke doeleinden die verband houden met het leveren van producten aan uw organisatie, kunt u contact met ons opnemen:

 • via e-mail: dataprotection@spacewell.com; of
 • o per post op het volgende adres: Spacewell International NV NV/SA, t.a.v. Data protection officer, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen en deze op onze servers bewaren, onder meer:

 • Voor- en achternaam;
 • Kantoor- of thuisadres;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Naam van het bedrijf of de werkgever;
 • Gegevens over uw gebruik van de Website (bijv. browser en IP-adres); en
 • Gegevens van e-mails (bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail werd geopend).

3. Wat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling en -verwerking?

Uw Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden (verzamelnaam, het “Doeleinde”) worden gebruikt:

 • Informatieve doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website;
 • Commerciële doeleinden met betrekking tot uw mogelijke aankoop van onze diensten;
 • Om uw verzoeken te beantwoorden;
 • Om ons serviceniveau te verbeteren;
 • Om de inhoud van onze communicatie te verbeteren; en
 • Voor onze eigen administratie en met het oog op onze kwaliteitsverzekering.

Bovendien heeft Spacewell International NV vrije toegang tot uw Persoonsgegevens, en mag uw Persoonsgegevens vrij bewaren en publiceren in de volgende gevallen:

 • om geldende wetgevingen of bepalingen na te leven;
 • op verzoek van een wetshandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie;
 • om haar Algemene Voorwaarden te handhaven;
 • voor het onderzoeken van verdachte, frauduleuze of illegale activiteiten; en/of
 • om de veiligheid en/of uw rechten of de rechten van Spacewell International NV te beschermen.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Spacewell International NV zal redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, tegen het ongeautoriseerd of illegaal verwerken van Persoonsgegevens of ongewild verlies, vernietiging of schade, ongeautoriseerde of illegale toegang, verspreiding of gebruik van Persoonsgegevens.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet overdragen, doorgeven of anderszins bekendmaken aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, met uitzondering van de hieronder beschreven derden:

 • aan vertrouwde bedrijven of personen om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken, dit op basis van onze instructies en met inachtneming van de geldende privacywet- en regelgeving;
 • aan bedrijven, organisaties of individuen mits wij gegronde redenen hebben op basis waarvan wij menen dat het vrijgeven van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om contractuele bepalingen na te leven en te handhaven;
 • aan regelgevende of wetshandhavingsinstanties indien wij te goeder trouw van mening zijn dat het wettelijk vereist is dat wij dit bekendmaken met het oog op de opsporing van misdrijven, de inning van belastingen of heffingen, om te voldoen aan een toepasselijke wet of een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtbank, of met betrekking tot gerechtelijke procedures;
 • aan derden uit hoofde van een fusie, overname of faillissement, ingeval wij (een deel van) ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (waaronder door faillissement).

Bedoelde derden zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren, en mogen die gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Derden aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven, zijn eveneens tot vertrouwelijkheid verplicht en moeten de nodige waarborgen verstrekken dat de nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij staan die Derde dienstenaanbieders niet toe uw Persoonsgegevens voor hun eigen marketingactiviteiten te gebruiken.

In het geval dat de hierboven genoemde derden zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zal de overdracht van persoonsgegevens aan deze ontvangers enkel plaatsvinden mits:

 • de Europese Commissie voor het betrokken land een besluit heeft vastgesteld waarbij een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens in dat land wordt gewaarborgd;
 • u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • er passende waarborgen worden aangeboden zoals modelbepalingen inzake gegevensbescherming.

6. Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens garanderen, en wij verzekeren u dat uw Persoonsgegevens op een eerlijke en wettelijke manier zullen worden verwerkt. Dit houdt in dat de Persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor het hierboven genoemde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijke Doeleinde. Spacewell International NV verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens steeds op een adequate, relevante en niet-exclusieve wijze zullen worden verwerkt.

Mijn recht om mijn toestemming in te trekken

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor een dergelijke verwerking te allen tijde in te trekken. U zult geen nadelige gevolgen ondervinden als u dat doet. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Mijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van mijn Persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke verwerkingsactiviteiten. Indien u tegen de verwerking bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor de doeleinden waarvoor u niet langer wenst dat wij uw gegevens verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor een dergelijke verwerking hebben of wij deze nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Mijn recht op informatie

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om informatie over de verwerking te vragen, mits u uw identiteit kunt aantonen. Wij zullen u dan toegang verschaffen tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken, alsmede tot de bron van deze Persoonsgegevens.

Mijn recht op rectificatie

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens kosteloos te laten rectificeren, wissen of wijzigen, en om onjuistheden te corrigeren, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, of op onrechtmatige wijze worden verwerkt.

Mijn recht op wissen

U hebt het recht om in de volgende gevallen het wissen van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld, te verzoeken:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet;
 • u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in (in gevallen waarin uw toestemming als rechtsgrondslag werd gebruikt voor onze verwerking) en er zijn geen andere rechtsgronden waarop wij ons kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking (of verdere verwerking) van uw persoonsgegevens en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u minderjarig was.

In het geval van een verzoek tot verwijdering, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Mijn recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat (via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) zodat u die gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens kunt overdragen of zodat wij die gegevens op uw verzoek en indien technisch mogelijk, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen overdragen. U kunt kosteloos een kopie aanvragen. Indien u om extra kopieën van uw persoonsgegevens verzoekt, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen om de administratieve kosten te dekken.

Mijn recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien deze wordt verricht: (i) met het oog op gegevensopslag, (ii) met uw toestemming of (iii) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering in de volgende gevallen:

 • u betwist de juistheid van dergelijke Persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik van uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode beperkt, zodat wij de juistheid van uw persoonsgegevens kunnen controleren);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig en u verzoekt ons om, in plaats van deze gegevens te wissen, de verwerking en het gebruik hiervan te beperken;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven beschreven, maar u hebt deze persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • wanneer u, na gebruik te hebben gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en zolang er geen besluit is genomen over de uitoefening van genoemd recht, ons verzoekt om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Mijn rechten uitoefenen

Van deze rechten mag gebruik worden gemaakt door contact met ons op te nemen via dataprotection@spacewell.com of per post op het volgende adres: Spacewell International NV, t.a.v. Data protection officer, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

Mijn recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@spacewell.com. Wij verbinden ons ertoe om binnen dertig (30) kalenderdagen te reageren op elk verzoek om de bovengenoemde rechten uit te oefenen.

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen of een procedure in te leiden bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit (“Data Protection Authority” of “Gegevensbeschermingsautoriteit“) met de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Persstraat 35, 1000 Brussel, +32(0)2 274 48 00/+32(0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be; https://www.dataprotectionauthority.be.

7. Bewaren en wissen van gegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs genoodzaakt bewaren om u toegang te verlenen tot de Website en Diensten, alsook voor het Doeleinde beschreven in dit Privacybeleid. Nadien zullen uw Persoonsgegevens worden gewist.

Indien u een Account aanmaakt, zullen we uw Persoonsgegevens bewaren, zelfs wanneer u uw Account tijdelijk niet verder gebruikt, tot het moment dat u uw Account definitief verwijdert. Tot op het moment dat u uw Account verwijdert, mogen wij uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

8. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, zullen wij de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aanpassen en een specifieke kennisgeving op onze Website plaatsen. De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u dit Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en beschermen

Home » Juridisch » Privacybeleid