Integritetspolicy

Senast ändrad 15 mars 2021

1. Allmänt

Spacewell International NV/SA, med registrerat kontor på Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, inkorporerat under belgisk lagstiftning och registrerat hos Crossroad Bank of Enterprises under nummer BE 0846.845.929 (““Spacewell International NV”, “vie”, “oss”), samlar in data när du skapar ett konto för att använda våra produkter, inklusive Axxerion, Axxerion Go, Cobundu, MCS, O-Prognose (“konto”), när du använder följande webbplats: www.spacewell.com (the “webbplatsen”) och/eller när du skickar ett e-postmeddelande till oss (tillsammans ”tjänsterna”).

Du kanske inte alltid är medveten om det, men användning av våra tjänster inbegriper delning av personuppgifter. Enligt den juridiska definitionen betyder personuppgifter all information som avser en identifierad eller en identifierbar fysisk person (“personuppgifter”). Det är tillräckligt för att betraktas som personuppgifter om uppgifterna gör att vi direkt eller indirekt kan göra kopplingar mellan en eller flera uppgifter å ena sidan och en fysisk person å andra sidan.

Vi tycker att det är väldigt viktigt att skydda din integritet och skulle vilja vara tydliga med detta, och därför har vi tagit fram den här integritetspolicyn (“integritetspolicy”). Spacewell International NV kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna integritetspolicy och vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter för någon fysisk person, juridisk person eller enhet utöver Spacewell International NV och dess samarbetspartners (“tredjepart”), om det inte anges i avsnitt 5 i den här integritetspolicyn.

Insamlingen och behandlingen av personuppgifter omfattas av strikta juridiska villkor för att ge dig som användare av våra tjänster de nödvändiga garantierna för att dina personuppgifter inte kommer att avslöjas obehörigen.

Varje behandling kommer därför alltid att göras i överensstämmelse med den tillämpliga integritetslagstiftningen, mer specifikt (a) den belgiska lagen av 30 juli 2018 om skyddet för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter, och (b) den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (the “integritetslagstiftningen”).

Denna integritetspolicy gäller förhållandet mellan dig och Spacewell International NV. Spacewell International NV kommer bara att behandla, lagra och använda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med föreskrifterna i integritetslagstiftningen.

Läs denna integritetspolicy noga innan du använder våra tjänster.

Spacewell International NV fungerar som uppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Men när du använder en Spacewell International NV-produkt som tillhandahålls av din organisation regleras Spacewell International NV:s behandling av dina personuppgifter i samband med denna produkt av ett avtal mellan Spacewell International NV och din organisation. I dessa fall behandlar Spacewell International NV dina personuppgifter som en behandlare för att göra produkten tillgänglig för dig och din organisation och som en uppgiftsansvarig för Spacewell International NV:s legitima affärsskäl i samband med tillhandahållandet av produkten.

Om du har frågor om Spacewell International NV:s behandling av dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av våra tjänster till din organisation, var vänlig kontakta den i första hand eftersom den är uppgiftsansvarig för dina personuppgifter och i den egenskapen ansvarig för hur vi behandlar dina personuppgifter för dess räkning. Om du har några frågor om Spacewell International NV:s behandling av dina personuppgifter i samband med våra legitima affärsskäl i samband med leverans av produkter till din organisation, var vänlig kontakta oss:

 • via e-post på dataprotection@spacewell.com, eller
 • via post på följande adress: Spacewell International NV NV/SA, Attn. of the Data protection officer, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgium.

2. Personuppgifter som vi inhämtar

Vi kan inhämta olika typer av personuppgifter och lagra dem på våra servrar, inklusive bland annat:

 • För- och efternamn
 • Adress till arbetet eller hemmet
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företagets eller arbetsgivarens namn
 • Uppgifter om din användning av webbplatsen (t.ex. webbläsare och IP-adress) och
 • Uppgifter om e-postmeddelanden (t.ex. antal gånger e-postmeddelandet har öppnats)

3. Vilka är ändamålen med inhämtning och behandling av uppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för följande ändamål (tillsammans ”ändamålet”):

 • Informativa ändamål relaterade till användningen av webbplatsen.
 • Kommersiella ändamål relaterade till ditt möjliga köp av våra tjänster.
 • För att svara på dina förfrågningar.
 • För att förbättra våra servicenivå.
 • För att förbättra innehållet i vår kommunikation, och
 • För våra egna ändamål för administration och kvalitetssäkring.

Dessutom har Spacewell International NV fri tillgång till dina personuppgifter, och kan fritt spara och publicera dina personuppgifter i följande fall:

 • För att följa tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 • Om en brottsbekämpande myndighet eller annan myndighet begär detta.
 • För att upprätthålla sina allmänna villkor.
 • För att utreda misstänkta eller bedrägliga eller olagliga aktiviteter, och/eller
 • För att värna om säkerheten och/eller dina rättigheter eller Spacewell International NV:s rättigheter.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Spacewell International NV ska vidta rimliga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med den tillämpliga integritetslagstiftningen, mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, obehörig eller olaglig åtkomst, röjning eller användning av personuppgifter.

5. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att överföra, vidarebefordra eller på annat sätt avslöja dina personuppgifter för tredjeparter utan ditt föregående uttryckliga samtycke med undantag för de tredjeparter som beskrivs nedan:

 • för betrodda företag eller personer för behandling av dina personuppgifter för vår räkning, baserat på våra anvisningar och i överensstämmelse med tillämpliga integritetslagar och -bestämmelser,
 • för företag, organisationer eller enskilda personer om vi har goda skäl att tro att avslöjandet av informationen är rimligen nödvändigt för att tillämpa och genomdriva avtalsvillkor,
 • för tillsynsmyndigheter eller rättsvårdande myndigheter om vi har goda skäl att tro att vi är skyldiga enligt lag att avslöja dem i samband med utredning av brott, debitering av skatter eller avgifter, för att följa tillämplig lag eller order från en behörig domstol, eller i samband med rättsliga förfaranden,
 • för tredjeparter som en del av sammanslagning, ett förvärv eller en konkurs, om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vårt företag eller alla eller en del av våra tillgångar (inklusive genom konkurs).

Sådana tredjeparter kommer bara att ha tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter, och får inte använda sådana uppgifter för andra ändamål. De tredjeparter till vilka personuppgifterna överförs har också tystnadsplikt och måste ge de nödvändiga garantierna för att lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter. Vi tillåter inte att dessa tredjepartstjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för sin egen marknadsföring.

Om de tredjeparter som anges ovan finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer överföring av personuppgifter till dessa mottagare bara att ske om:

 • Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för det berörda landet, som garanterar att en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ges i det aktuella landet,
 • du har givit uttryckligt tillstånd,
 • lämpliga skyddsåtgärder har införts, såsom standardklausuler om uppgiftsskydd.

6. Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Vi vill garantera en säker och lagenlig behandling av personuppgifter, och vi försäkrar dig att dina personuppgifter kommer att behandlas på ett tydligt och lagenligt sätt. Detta innebär att personuppgifterna bara kommer att behandlas för det ovannämnda, uttryckligen angivna och lagenliga ändamålet. Spacewell International NV försäkrar vidare att personuppgifterna alltid kommer att behandlas på ett lämpligt, relevant och måttfullt sätt.

Min rätt att återkalla mitt samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst. Du kommer inte att drabbas av några negativa konsekvenser om du gör detta. Detta återkallande av samtycke kommer inte att påverka lagenligheten i den behandling som skett före återkallandet av ditt samtycke.

Min rätt att invända mot behandlingen av mina personuppgifter

När vi behandlar dina uppgifter baserat på våra legitima intressen har du rätt att invända mot sådana behandlingsaktiviteter när som helst. Om du invänder mot en behandlingsaktivitet kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för de ändamål för vilka du inte vill att vi längre ska behandla dina uppgifter, om vi inte har övertygande legitima grunder för sådan behandling eller om vi behöver den för fastställandet, ställandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

Min rätt till information

Om du har frågor eller förslag gällande behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att du kan styrka din identitet, har du rätt att begära information om behandlingen. Vi kommer då att ge dig åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar samt källan till dessa personuppgifter.

Min rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller ändrade, utan kostnad, och att rätta felaktigheter, om dessa personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga, eller behandlas på ett olagligt sätt.

Min rätt till radering

Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter som inhämtats av oss i följande fall:

 • dina personuppgifter behövs inte längre för de behandlingsändamål som anges i denna integritetsförklaring,
 • du återkallar ditt tidigare samtycke till behandling av dina personuppgifter (där ditt samtycke användes som rättslig grund för vår behandling) och det finns ingen annan rättslig grund som vi kan stödja oss på för (vidare) behandling av dina personuppgifter,
 • du invänder mot behandling (eller vidare behandling) av dina personuppgifter och det finns inga övertygande rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter,
 • dina personuppgifter har behandlats olagligen,
 • dina personuppgifter måste raderas för efterlevnad av en rättslig förpliktelse som åligger oss,
 • dina personuppgifter inhämtades när du var minderårig.

Vid en begäran om radering bör du känna till att vi kan behöva behålla vissa personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för fastställandet, ställandet eller försvaret av rättsliga anspråk.
Min rätt till överförbarhet av personuppgifter

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (via den e-postadress du har lämnat till oss) så att du kan vidarebefordra dem till en annan personuppgiftsansvarig eller så att vi kan vidarebefordra dem till en annan personuppgiftsansvarig på begäran av dig och om det är tekniskt möjligt. Det kostar inget att begära en kopia. Om du begär ytterligare kopior av dina personuppgifter kan vi debitera en rimlig avgift för att täcka administrativa kostnader.

Min rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till behandling som görs: (i) för lagringsändamål, (ii) med ditt samtycke eller (iii) eller för fastställandet, ställandet eller försvaret av rättsliga anspråk i följande fall:

 • du bestrider sådana personuppgifters riktighet (i samband med detta ska användningen av dina personuppgifter begränsas under en viss tidsperiod för att vi ska kunna verifiera dina personuppgifters riktighet),
 • behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och i stället för radering av dem begär du att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och användningen av dem,
 • vi behöver inte längre dina personuppgifter för de behandlingsändamål som anges ovan, men du behöver dessa personuppgifter för inledande, ställande eller underbyggande av ett rättsligt anspråk,
 • när du efter att ha utövat din rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och så länge inget beslut har fattats om utövandet av en sådan rättighet begär att vi ska begränsa användningen av dina personuppgifter.

Utövande av mina rättigheter

Dessa rättigheter kan utövas genom kontakt med oss via dataprotection@spacewell.com eller via post på följande adress: Spacewell International NV NV/SA, Attn. of the Data protection officer, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgium.

Min rätt att klaga hos dataskyddsmyndigheten

Om du har ett klagomål på behandlingen av dina personuppgifter eller på utövandet av dina rättigheter, var vänlig skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@spacewell.com. Vi förbinder oss att svara på en begäran om att utöva ovannämnda rättigheter inom trettio (30) kalenderdagar.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller inleda förfaranden med tillsynsmyndigheten för dataskydd (”dataskyddsmyndighet” eller “Gegevensbeschermingsautoriteit”) med följande kontaktuppgifter: Data Protection Authority (GBA), Rue de la Press 35, 1000 Brussels, +32(0)2 274 48 00/+32(0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be; https://www.dataprotectionauthority.be.

7. Lagring och borttagning av uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det rimligen krävs för att ge dig åtkomst till webbplatsen och våra tjänster, och för det ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Om du registrerar ett konto kommer vi att lagra dina personuppgifter, även om du tillfälligt slutar att använda ditt konto, fram till den tidpunkt då du permanent tar bort ditt konto. Fram till att du tar bort ditt konto får vi lagra och använda dina personuppgifter.

8. Uppdateringar eller förändringar av vår integritetspolicy

Vi kan vid olika tidpunkter komma att ändra den här integritetspolicyn. För att meddela dig när vi ändrar denna integritetspolicy kommer vi att ändra ändringsdatumet överst på den här sidan och visa ett specifikt meddelande på vår webbplats. Den nya ändrade integritetspolicyn kommer att gälla från det ändringsdatumet Vi rekommenderar dig därför att regelbundet granska den här policyn för att hålla dig informerad om hur vi behandlar och skyddar personuppgifter.

Home » Juridik » Integritetspolicy