Vad är en smart byggnad?

Beräknad lästid:
7
minuter

Termen ”smart byggnad” – alternativt ”intelligent byggnad” eller ”uppkopplad byggnad”– används med hänvisning till all den digitala teknik i en byggnad som gör det möjligt att samla in olika typer av data (som har att göra med beläggningsgrader, temperatur, belysning o.s.v.) i realtid, och som gör dem tillgängliga för alla de relaterade aktörerna: byggnadsanvändare, driftansvariga, chefer.

De största fördelarna med en smart byggnad

Som en innovativ lösning gör en smart byggnad det möjligt att arbeta mot flera mål samtidigt:

  • Bättre komfort för användarna
  • Minskade driftkostnader
  • Hantering av förväntad användning

Bättre komfort för användarna och en motvikt till klimatförändringarna

En smart byggnad bidrar till att motverka den globala uppvärmningen, i linje med flera EU-direktiv som syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet och göra byggnadsbeståndet koldioxidfritt fram till 2050. Den gör att gemensamma utrymmen kan användas effektivare och bidrar till att begränsa ökningen av onödiga byggprojekt. Den möjliggör också realtidsövervakning av inomhusklimatet och luftkvaliteten (koldioxid, temperatur, relativ luftfuktighet, TVOC) för att förbättra byggnadsanvändarnas välbefinnande.

Hantering av byggnadens underhållskostnader

Dessutom är den en respons på ekonomiska faktorer eftersom den främst används i en byggnad i driftfasen (efter byggfasen), som står för cirka 80 procent av de totala livscykelkostnaderna för en byggnad (genomsnittlig varaktighet mellan 30 och 35 år). I detta fall möjliggör en smart byggnad realtidsövervakning av tillståndet för teknisk utrustning.

Förebyggande åtgärder baserade på trender i beläggning och utrymmesanvändning

Slutligen gör den det lättare att införa nya arbetsmetoder, eftersom den möjliggör exempelvis ett effektivt införande av distansarbete och aktivitetsbaserat arbete på kontoret och garanterar ett effektivt dimensionerat utrymme över tid. Som ett resultat av detta får företagen större flexibilitet i sina organisationer och kan garantera hälsosamma arbetsförhållanden.

Vilka är fördelarna med en smart byggnad för företaget och dess ekosystem?

Fördelarna är många och varierar med de olika profilerna i relation till arbetsplatsen, dvs.:

  • byggnadsanvändarna,
  • de driftansvariga/teknikerna,
  • cheferna/hyresvärdarna.

Fördelarna med en smart byggnad för byggnadsanvändarna

Den garanterar användarnas välbefinnande och säkerhet, eftersom smarta byggnader ökar nivån av förtroende mellan anställda/byggnadsanvändare och deras arbetsplats genom att de anställda ges möjlighet att använda olika delade utrymmen (allmänna arbetsplatser, mötesrum och samlingslokaler, bubblor o.s.v.) på ett mer effektivt och intuitivt sätt. Den ger dessutom ytterligare prioritet åt de anställdas tillfredsställelse genom att till exempel göra det möjligt att få aviseringar om funktionsfel i realtid (knapp på toaletter som aktiverar en åtgärd när den trycks in). Att skapa en trivsam arbetsmiljö har blivit en viktig faktor när det gäller att locka till sig och behålla kompetent arbetskraft.

Fördelarna med en smart byggnad för chefer/hyresvärdar

Utnyttjande av kommersiella fastigheters värde eftersom den smarta byggnaden gör det möjligt att få mycket exakt och kontinuerlig information om den faktiska beläggningsgraden i olika utrymmen. Dessa data gör det möjligt för arbetsplatsansvariga att optimera planeringen och användningen av utrymmen och dessutom se framtida behov. Alla trender är nu tydligt synliga och tillgängliga för organisationer.

Fördelarna med en smart byggnad för driftansvariga/tekniker

Optimering av hantering och underhåll av installationer, eftersom den smarta byggnaden både möjliggör ökad produktivitet för verksamhetsgrupperna via digitala verktyg som visar realtidsinformation och ökar säkerheten för dessa anställda, särskilt under hälsokriser, genom att förse dem med lämpliga digitala verktyg och aktuell information (t.ex. får lokalvårdare på sjukhus specialanpassade arbetsordrar på digitala våningsplaner med tydliga rutiner för säkerhet, hygien och rengöring under covid-19-pandemin).

Hur fungerar en smart byggnad?

Den smarta byggnaden är ett öppet ekosystem som fungerar i alla byggnader (både för tjänsteföretag och för andra ändamål) som dels är kopplat till företagets mjukvara (ärendehantering, reservationer o.s.v.), dels till tredjepartsbaserade system för byggnadsinformation i enlighet med tre möjliga integreringsmetoder:

  • Internet of Things (IoT) är kopplingen mellan internet och fysiska föremål, platser och miljöer.
  • Byggnadshanteringssystemet (BMS, Building Management System) är ett datorsystem som ofta installeras i stora byggnader eller industrianläggningar för övervakning av den utrustning som är installerad där (belysning, luftkonditionering o.s.v.).
  • Användning av både IoT och BMS på samma plats.

Oavsett vilken lösning som väljs möjliggör den smarta byggnaden insamling av dessa data och överföring av dem till en (molnbaserad) SaaS-mjukvaruplattform på ett anonymt och säkert sätt, och därefter används de i affärstillämpningar och analyseras också via instrumentpaneler avsedda för berörda experter.

Bild uppkopplade byggnader

IoT och den smarta byggnaden

IoT-hårdvaran som används i smarta byggnader inkluderar ofta sensorer av olika slag (beläggning, luftfuktighet, koldioxid, beröringskommando, dörräknare) baserade på ett specifikt kommunikationsprotokoll (Sigfox eller LoRa) som inte har någon förbindelse med ett företags IT-nätverk. De allra flesta av dessa sensorer är trådlösa (med flera års autonomi), vilket gör enheten diskret och mobil. De data som skickas från dessa sensorer innehåller ingen personlig information eftersom de avser arbetsmiljön och inte enskilda personer.

BMS och den smarta byggnaden

Vissa tillverkare erbjuder nu tillgång till information från sina BMS-system, främst från de senaste modeller på marknaden som redan stöder vissa typer av sensorer. Alla data som är relaterade till den övervakade utrustningen (luftkonditionering, belysning) och till användningen (beläggning, åtkomstkontroll) finns nu tillgängliga på tillverkarens molnplattform som det går att ansluta till via protokoll som API (Application Protocol Interface).

En smart byggnad med IoT och BMS samtidigt

Det går naturligtvis att ansluta dessa två miljöer i samma anläggning eller byggnad eftersom de kan komplettera varandra. Det är fullt möjligt att samla in realtidsdata om belysnings- och luftkonditioneringsutrustning från det installerade BMS-systemet och samtidigt samla in information om beläggning och temperatur från trådlösa beläggnings- och komfortsensorer (IoT). Alla dessa data överförs därefter till en SaaS-mjukvaruplattform som gör dem tillgängliga för alla intressenter i företagets fastighetssystem.

Fördelen med IoT är den lägre installationskostnaden och det faktum att det kan användas i alla typer av byggnader (äldre eller nyare) i alla delar av livscykeln (redan byggda eller inte).

Hur ser framtiden ut för den smarta byggnaden?

Smart byggnad med CMMS

Denna kombination av fördjupad kunskap om byggnadens tekniska utrustning (luftkonditionering, belysning o.s.v.) och den faktiska användningen av rummen (beläggning i mötesrum, användning av toaletter o.s.v.) kommer att leda till att företag med ansvar för underhåll och skötsel omdefinierar sin kärnverksamhet genom att erbjuda mer responsivt underhåll, som nu blir förutsägande och dels syftar till att förbättra användarnas komfort och dels till att optimera installationernas livslängd. En smart byggnad som stöds av ett CMMS-system (Computerized Maintenance Management System) gör det därmed möjligt för oss att definiera ett nytt slags verktyg som kallas smart CMMS.

MCS 20: IWMS med inbäddad BIM

Smart byggnad med BIM

Redan användningen av (tredimensionell) byggnadsinformationsmodellering (BIM) i hanterings-/drift-/underhållfasen för en byggnad är ett väsentligt steg framåt, och när den smarta byggnaden läggs till förstärker det digitaliseringen av en byggnads hela livscykel. Den heltäckande digitala visionen, från utformning till byggarbete, som följs av kontinuerlig övervakning av användning och resursförbrukning, bildar grund för samarbetet mellan alla aktörer i byggnaden.

Hur påverkar smarta byggnader det framtida byggandet?

Den heltäckande digitala vision som beskrivits ovan utgör en god cirkel eftersom den kommer att göra det möjligt att påverka framtidens byggande. Faktum är att all platsinformation som härrör från den smarta byggnaden gör det möjligt för oss att fastställa om utrymmestyper med en viss arkitektur/konfiguration föredras av byggnadsanvändarna eller bör undvikas eftersom de aldrig används, om en typ av utrustning går sönder oftare i förhållande till sin lagringsplats o.s.v. Alla data från den smarta byggnaden kommer att användas av arkitekter för att göra det möjligt att utforma en framtida miljö baserad på dessa värdefulla element.

FAQ

Varför är det en bra idé att skapa en smart byggnad i dag?

En smart byggnad har bland annat följande stora fördelar:
– Den förbättrar byggnadsanvändarnas komfort och arbetsmiljö.
-Den gör det möjligt för dig att hantera byggnadsunderhållskostnader, särskilt genom förutsägande underhåll.
– Den hjälper dig att förutse beläggning och användningsmönster för fastigheten.

Hur använder man den smarta byggnaden så effektivt som möjligt?

Den smarta byggnaden bygger på dataåterkoppling, en smart byggnad med IoT (Internet of Things) och BMS (byggnadshanteringssystem), vilket gör den till den mest kompletta lösningen.

eGuide

Handledning för smarta byggnader

Hur du kan öka värdet på dina befintliga byggnader

Home » Resurser » Blogg » Vad är en smart byggnad?