Hur du förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att använda sensordata (Serien ”Från sensor till insikt”, del 6)

Beräknad lästid:
5
minuter

Photo courtesy of HOLMRIS B8

I den här artikeln diskuterar vi inomhusluftens kvalitet och hur den påverkar människors välbefinnande och produktivitet. Vi ska också titta på hur sensordata och analysfunktioner kan hjälpa dig att få insikter om miljöfaktorer. Och hur du kan förbättra inomhusluftens kvalitet genom att använda dessa insikter.

Kan byggnader göra dig sjuk?

Du har förmodligen hört talas om ”sjuka hus-sjukan” – den är inget påhitt. Sedan 1980-talet har Världshälsoorganisationen klassat sjuka hus-sjukan som en riktig sjukdom. Den orsakas ofta av ett felaktigt installerat eller dåligt underhållet ventilationssystem. Men sjukdomen kan också orsakas av damm, kemiska komponenter från (byggnads)material, fukt och mögel. På grund av ohälsosam luft i ohälsosamma byggnader kan människor utveckla symptom av följande slag:

 • huvudvärk
 • illamående
 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • lättretlighet
 • halsirritation
 • torra och kliande hudutslag
 • allergiliknande symptom såsom nysningar, snuva och ögonirritation

Ofta avtar dessa symptom när de anställda lämnar arbetsplatsen vid dagens slut. Ohälsosam luft har inte bara en negativ inverkan på anställdas effektivitet och produktivitet på kontoret, utan kan också leda till ökad frånvaro. Samtidigt ökar risken för infektioner från luftburna sjukdomsalstrare, till exempel coronavirus. I extrema fall kan långvarig utsatthet för inomhusluft av dålig kvalitet till och med leda till lungsjukdomar, till exempel astma, eller till cancer.

Hur luft av dålig kvalitet påverkar produktivitet och kognitiva funktioner

Luft av dålig kvalitet är inte bara skadlig för den fysiska hälsan – det kommer också allt fler belägg för dess påverkan på den mentala hälsan, inklusive depression, ångeststörningar och utbrändhet. Dålig luftcirkulation i byggnader försämrar också vår kognitiva funktion – förmågan att tänka klart och kreativt. I en serie dubbelblindexperiment i USA testades frivilliga försöksdeltagares förmåga att tänka analytiskt och reagera på en kris. Resultaten blev en väckarklocka. När försöksdeltagarna arbetade i väl ventilerade miljöer (med lägre nivåer av koldioxid och flyktiga organiska föreningar), blev deras resultat 61 procent bättre än när de arbetade i typiska kontorsbyggnadsmiljöer. Slutsatsen av forskningen: ren inomhusluft gör oss inte bara friskare, utan också smartare, vilket har betydelse för företag, särskilt i kunskapsintensiva branscher.

Förbättring av inomhusluftens kvalitet: bra för affärerna

Luftkvaliteten syns inte, och därför har byggnadsansvariga tenderat att ignorera den, för att i stället fokusera på att hålla en komfortabel temperatur eller spara energi. Pandemin har dock gjort människor mer medvetna om inomhusmiljön och inneburit ett nytt fokus på luftkvalitet. Mot bakgrund av att vi i de industrialiserade länderna tillbringar över 90 procent av våra liv inomhus förväntar vi oss nu att de byggnader vi använder ska påverka vår hälsa positivt på lång sikt. Anställda vill vara förvissade om att luften på deras arbetsplatser är ren när de återvänder till kontoret. Arbetsgivarna å sin sida håller på att inse att bra inomhusluft är en affärsfördel. Men hur vet vi då att inomhusluften är ren? Air quality sensor data allow to monitor — and if necessary improve air quality.

Att övervaka och informera om inomhusluftens kvalitet

Det går inte att hitta effektiva lösningar på sådant som inte kan mätas. Ett system för realtidsövervakning ger tillförlitliga data på lokal nivå. Detta ger dig snabbt information om avvikelser i luftkvaliteten. Det gör det också möjligt för dig att arbeta på ett datadrivet och förebyggande sätt för att förbättra inomhusluftens kvalitet.

alt=

Sensordata gör det möjligt att övervaka och vid behov förbättra luftkvaliteten

I dag går det att använda små sensorer på arbetsplatsen för att övervaka många aspekter av miljökvaliteten. Det kan handla om förekomsten av flyktiga organiska föreningar (VOC) och radioaktiv radongas eller koldioxidkoncentrationer, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, buller och ljus. Detta möjliggörs av Internet of Things:

 • Billiga och strömsnåla trådlösa sensorer registrerar rådata för exempelvis nivåer av koldioxid eller partiklar.
 • Dessa mätvärden hämtas av en IoT-plattform som omvandlar dem till data med hög precision.
 • På instrumentpaneler med analysfunktioner visualiseras olika mätdata och överlagras på våningsplaner så att de sätts in i ett geografiskt sammanhang, vilket gör det möjligt för användare att se trender på en viss våning. Dessa insikter hjälper dig att förbättra inomhusluftens kvalitet.
 • Information om luftkvalitet kan också förmedlas till byggnadsanvändare via olika touchpoints och användarenheter. Till exempel små lysdioder som visar koldioxidnivåer i konferensrum. Detta ökar tydligheten och visar att organisationer månar om de anställdas välbefinnande.

Kontinuerlig övervakning med sensorer som är fristående från byggnaders luftkonditioneringssystem kan säkerställa utrustningen fungerar som den ska. Så att byggnader förblir hälsosamma över tid.

Övervakning av luftkvaliteten kan också göra det lättare att identifiera och åtgärda problem i specifika (avskilda) områden. Om du till exempel har satt in nya möbler i ett mötesrum och sensorer registrerar förhöjda halter av flyktiga organiska föreningar (av vilka vissa kan ha kort- och långsiktiga och negativa hälsoeffekter) kan detta bero på utgasning från de nya möblerna. Som en försiktighetsåtgärd bör ventilationen ökas tills nivåerna återgår till de normala.

Certifiering av hälsosamma byggnader

Luftkvalitetssensorer och de data de registrerar kan också spela stor roll för möjligheten att få byggnader certifierade som hälsosamma. Två viktiga certifieringssystem som inrättats de senaste tio åren är WELL Building Standard (WELL) och Fitwel.

RESET är en nyare, sensorbaserad standard. På grund av de stora variationerna i luftkvaliteten och dess tendens att förändras snabbt är enligt RESET kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten nödvändig för inomhusutrymmen.

Vilken IoT-övervakningslösning för arbetsplatsen?

Med tanke på att uppmärksamheten på inomhusluftens kvalitet är så stor är det lämpligt för företag att överväga att införa ett tillförlitligt övervakningssystem, till exempel Spacewell’s Air Quality Monitor. Denna lösning är en del av en IoT-plattform för den smarta arbetsplatsen som registrerar och analyserar data om inomhusluftens kvalitet, komforten och användningen av utrymmen. Den gör det inte bara möjligt att övervaka och förbättra inomhusluftens kvalitet, utan också att optimera kontorets storlek och justera utrymmesblandningen för nya sätt att arbeta. Den är en öppen och användarinriktad plattform för smarta byggnader i vilken endast den bästa hårdvaran på marknaden används och certifieras, till exempel Airthings for business-sensorer för övervakning av radon och luftkvalitet.

Vill du veta mer om Spacewells teknik för den smarta arbetsplatsen? Välkommen att kontakta våra experter.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Wouter Hartemink

Av Wouter Hartemink

VD för Spacewell

Wouter är en erfaren teknikchef med över 15 års internationell erfarenhet kring IT & Big Data. Hans mångsidiga blandning av ledaregenskaper och ledarerfarenhet gör det möjligt för honom att snabbt skapa en ”helhetsbild”, väga affärssituationer och utveckla möjligheter. Han är en öppen och direkt kommunikatör, med fokus på att driva positiva resultat för alla intressenter.

Home » Hur du förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att använda sensordata (Serien ”Från sensor till insikt”, del 6)