Betydelsen av CMMS i förebyggande underhåll

Beräknad lästid:
8
minuter

Allt fler företag använder förebyggande underhåll eftersom det gör det möjligt för dem att både optimera arbetet i underhållsgrupper och att förbättra produktiviteten i organisationen som helhet. Även om det inte gör avhjälpande underhåll överflödigt har det blivit ett viktigt verktyg för att öka konkurrenskraften för alla företag med underhållsaktiviteter.

Trots att principerna för förebyggande underhåll utvecklades innan den första mjukvaran för CMMS (Computerised Maintenance Management System) gjorde entré har detta gjort det möjligt för företag att göra det systematiskt och mycket effektivare. I dag har CMMS fått grundläggande betydelse när det gäller att tillämpa en relevant plan för förebyggande underhåll.

Vad är förebyggande underhåll?

Förebyggande underhåll är en detaljerad underhållsstrategi som gör det möjligt att optimera produktiviteten i underhållet av utrustning.

Från avhjälpande underhåll till förebyggande underhåll

Underhållsteknikernas arbete bestod länge mest i att reparera trasig utrustning, antingen tillfälligt eller permanent. Detta är vad som vanligen kallas avhjälpande underhåll. Denna strategi är den som är enklast att använda, eftersom den varken kräver specifika datorverktyg eller införande av en detaljerad underhållsplan, även om dessa åtgärder skulle kunna göra den mer effektiv. Det är därför den fortfarande används i mycket stor omfattning, särskilt bland små och medelstora företag.

Definition och mål för förebyggande underhåll

En strategi för förebyggande underhåll består i att införa olika åtgärder vars mål är att i förväg minska riskerna för att det blir fel på utrustning. Forsknings- och teknikorganisationen TWI definierar den som ”regelbundet och rutinmässigt underhåll av utrustning och tillgångar för att hålla dem i drift och undvika kostsamma och oplanerade avbrott på grund av oväntade utrustningsfel.”

Förebyggande underhåll har tre huvudsakliga grunder:

 • föreskrifter som kräver regelbundna kontroller av vissa tillgångar,
 • tillverkarrekommendationer som måste följas så att garanti eller kvalitetssäkring tillämpas om det är nödvändigt,
 • observation av tillgångars drift och återkoppling från användare.

De två huvudsakliga målen med förebyggande underhåll är att förlänga livscykeln för tillgångar och optimera produktiviteten genom att undvika oväntade avbrott i produktion eller användning. Det gör också följande:

 • förkortar arbetstiden,
 • förbättrar villkoren för utförande av åtgärder för avhjälpande eller korrigerande underhåll,
 • förebygger onormal energiförbrukning,
 • förbättrar arbetsförhållandena för underhållsteam och all personal,
 • minskar orsakerna till allvarliga olyckor,
 • minskar kostnaderna för underhåll.
Tekniker byter filter för luftkonditionering

De tre typerna av förebyggande underhåll

Det finns tre huvudtyper av förebyggande underhåll, som var och en motsvarar en nivå av komplexitet och effektivitet.

Systematiskt underhåll

Systematiskt underhåll består i att utföra underhållsåtgärder på en tillgång med jämna mellanrum, som ofta bestäms enligt en tidsenhet. Det utförs därför utan hänsyn till den faktiska statusen för den berörda utrustningen.

I allmänhet används denna strategi för tillgångar som omfattas av föreskrifter som kräver regelbundet arbete, eller för utrustning vars fel har ett särskilt högt pris eller som kan leda till allvarliga olyckor.

Villkorsbaserat underhåll

Villkorsbaserat underhåll baseras på övervakning av driften av en tillgång eller utrustningsdetalj och vissa parametrar som tillämpas på den (energiförbrukning, tryck o.s.v.). Baserat på gjorda observationer planeras och utförs underhållsarbetet för att det ska gå att undvika funktionsfel.

Denna strategi motverkar nackdelarna med systematiskt underhåll, som inte omfattar övervakning av tillgångar. Det kan inbegripa permanent eller periodvis registrering av parametrar.

Förutsägande underhåll

Förutsägande underhåll är en form av förebyggande underhåll som bygger på parametrar för tillgångens drift och försämring och de förutsägelser som görs baserat på analysen av dem. Syftet med införandet av denna typ av strategi är att endast utföra nödvändigt underhåll och förebygga haverier eller funktionsfel på eller försämring av tillgångar.

Förutsägande underhåll kräver permanent observation av den aktuella utrustningen och användning av lämpliga IT-verktyg. CMMS och tillgången till uppkopplade sensorer har därför inneburit ett stort steg framåt för dess spridning inom många affärssektorer.

Varför införa en plan för förebyggande underhåll?

Det finns stora fördelar med att införa en plan för förebyggande underhåll i stället för att bedriva avhjälpande underhåll:

 • förlängning av livscykler för byggnader och utrustning,
 • förbättrad säkerhet för användare,
 • minskat antal tillfällen samt varaktighet för perioder av underhållsarbete som gör att utrustning och byggnader måste tas ur drift.

I slutändan främjas företagets allmänna produktivitet av införandet av en plan för förebyggande underhåll. Men för att den ska bli lätt att hantera och vara fullt effektiv krävs användning av lämpliga verktyg, och därför ett CMMS-system.

CMMS förbättrar det förebyggande underhållet

Om en strategi för förebyggande underhåll ska införas är det praktiskt taget nödvändigt att ha effektiv CMMS-mjukvara. Med denna mjukvara kan driftparametrarna för de tillgångar som ska underhållas analyseras och arbetet för förebyggande underhåll planeras.

Förberedelser för förebyggande underhåll

Innan du inför en plan för förebyggande underhåll måste du fastställa planens tillämpningsområde. Sedan måste du välja den nivå av underhåll som ska gälla: systematiskt, villkorsbaserat eller förutsägande. Slutligen måste du använda CMMS-mjukvara som är lämplig för företagets affärssektor och införa en plan för förebyggande underhåll.

Fördelarna med CMMS

Vid införande av förebyggande underhåll för en byggnad är vissa åtgärder av grundläggande betydelse. Du måste skapa en fullständig förteckning över tillgångarna (strukturella och arkitektoniska, specialistutrustning o.s.v.), prioritera dessa tillgångar och sedan fastställa hur viktiga de är. Detta fastställs baserat på de operativa riskerna i förhållande till organisationens syfte och sannolikheten för fel.

För detta ändamål kan en BIM-plan vara ett utmärkt verktyg för att göra det möjligt att skapa en förteckning över en byggnads alla tillgångar.

C3A building model in Spacewell IWMS screenshot

Dessa åtgärder kan bara utföras med ett effektivt CMMS-system, vars funktioner är lämpliga för införandet av en strategi för förebyggande underhåll.

Hur du skapar en plan för förebyggande underhåll med CMMS-mjukvara

När lämplig CMMS-mjukvara används kan förebyggande underhåll enkelt införas. Till exempel upprättas en systematisk kalenderliknande plan för förebyggande underhåll med dessa olika steg:

 • val av en typ av händelse att skapa,
 • val av dess frekvens,
 • val av antalet upprepningar,
 • val av utrustningsfamiljerna,
 • val av underhållstekniker som medverkar,
 • val av förfallodatum,
 • definition av de materiella förhållandena för underhållsarbete,
 • definition av arbetets varaktighet,
 • tillägg av nödvändig dokumentation.

För skapandet av en plan för villkorsbaserat eller förutsägande underhåll är det nödvändigt att integrera sensorer, eller andra verktyg för att observera driften av utrustningen, i den CMMS-mjukvara som används.

Övergång från förebyggande underhåll till förutsägande underhåll med CMMS

Förutsägande underhåll är den mest utvecklade formen av förebyggande underhåll. Genom att kontinuerligt övervaka statusen för en tillgång eller installation kan du utföra underhåll precis när det behövs, dvs. varken för tidigt eller för sent. Därmed minimeras underhållskostnaderna och de flesta haverier undviks, liksom avhjälpande underhållsåtgärder, som också kan vara kostsamma.

För att skapa lösningen är det viktigt att använda ett lämpligt CMMS-system. Till exempel kan en förutsägande plan för förebyggande underhåll planera arbete när en på förhand definierad maximal drifttemperatur uppnås i en installation. I detta fall genererar CMMS-mjukvaran automatiskt en underhållsåtgärd så att ett haveri kan undvikas.

CMMS-systemet är det enda verktyg som kan samla in de data som skickas av sensorerna på utrustningen, analysera dem och använda dem inom ramen för en plan för förebyggande underhåll.

Det förebyggande underhållet har utvecklats betydligt genom CMMS-mjukvarans intåg. Det har också kommit att finslipas och beaktar alltmer utrustningens faktiska och observerade drift, i stället för bara dess förmodade underhållsbehov. Dess effektivitet är dock beroende både av den lösning som väljs och av den typ av strategi som används.

Genom att börja använda kraftfull CMMS-mjukvara som är anpassad efter de mest innovativa metoderna optimerar företag inte bara sitt underhållsarbete, utan förbereder sig också för att införliva de senaste tekniska framstegen, såsom uppkopplade sensorer, som möjliggör den effektivaste formen av underhåll, det förutsägande underhållet. Därmed skaffar de sig de resurser de behöver för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på lång sikt.

Ofta ställda frågor

Vilket är bästa sättet att förbättra det förebyggande underhållet?

Användning av CMMS-mjukvara är den lämpligaste lösningen för att förbättra det förebyggande underhållet, eftersom den betydligt underlättar realtidsövervakningen av dina installationer.

Hur ska man planera det förebyggande underhållet?

Tack vare CMMS kan du gå i riktning mot förutsägande underhåll genom att kontinuerligt övervaka dina installationer. Förutsägande underhåll säkerställer att du är där i rätt tid.

Home » Resurser » Blogg » Betydelsen av CMMS i förebyggande underhåll