Sensordata, arbetsplatsanalyser och hur du gör insikter praktiskt användbara (serien ”Från sensor till insikt”, del 9)

Beräknad lästid:
6
minuter

Hanteringen av fastigheter och arbetsplatser håller snabbt på att förändras. Dels får tekniken, molnet och IoT allt större betydelse. Dels har pandemin orsakat en övergång till hybridarbete, vilket ökar förändringstakten när det gäller den flexibla arbetsplatsen. För att kunna arbeta framgångsrikt i denna nya värld av hybridarbete behöver fastighets- och FM-team detaljerad och aktuell information. Det är där IoT kommer in i bilden, eftersom sensorer är mycket bättre än människor på att registrera stora mängder detaljerade data i realtid.

Workplace analytics and real-time data

Allt detta inverkar på hur byggnadsdata samlas in, lagras, behandlas, analyseras och visualiseras. Mjukvara för arbetsplatshantering förstärks i dag med strömmar av realtidsdata. Dessa stora datamängder – och de insikter som uppkommer ur dem – gör det möjligt för fastighetsansvariga att bättre förstå hur hyresgästerna använder olika utrymmen. Och vilka miljöförhållandena är i dessa utrymmen, inklusive inomhusluftens kvalitet.

Stora datamängder gör stor skillnad

Men att arbeta med stora datamängder från sensorer – i kombination med andra datakällor – är något helt annat än traditionell FM-databehandling. Det kräver en IoT-plattform för stora datamängder som kan hantera strukturerade, delvis strukturerade och ostrukturerade data, som kommer in snabbt och i stora volymer.

I traditionell FM-datautvinning är datauppsättningarna vanligen små och statiska. Dataformatet är enkelt och passar för användning i en relationsdatabas eller ett datalager.

Vid analys av stora datamängder, å andra sidan, kommer data ofta från många källor av olika typer. Dataformaten är mer olikartade och passar förmodligen inte in i en relationsdatabas. Datamängderna kan vara mycket sammanlänkade, dynamiska och föränderliga. Relevanta data kan dölja sig bland mängder av oanvändbara data. Och traditionell teknik för visualisering kanske inte fungerar väl.

Detta betyder att användning av traditionell FM-mjukvara med tillförsel av sensordata vid sidan av kommer att leda till ett misslyckat resultat. För sensorer är bara en del av lösningen. Och traditionella IWMS-system är inte byggda för att behandla och analysera stora mängder föränderliga data.

Funktionerna i din IoT-plattform och kvaliteten på analysverktygen avgör vilket värde du får ut av byggnadens IoT. Rätt analysplattform kommer att omvandla rådata till användbara insikter. Den kommer dessutom att göra det möjligt för dig att verkligen förstå dynamiken i det som sker i dina byggnader. Därför är det lika viktigt att välja rätt analysplattform som det är att välja rätt sensorer.

Kopplingar

För att dataåtkomsten och tillgängligheten ska kunna optimeras måste en modern IoT-plattform för byggnader kunna kopplas till äldre system, till exempel för byggnadshantering (BMS) och åtkomstkontroll, och till trådbundna/trådlösa sensorer. Detta möjliggörs genom applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Med en IoT-analysplattform som är sensor- och BMS-neutral – och har ett starkt ekosystem av mjukvaru- och hårdvarupartners – kommer du att kunna få tillgång till det senaste och bästa när det gäller sensorer.

Läs mer: Verdantix Benchmark utser fyra ledare inom IoT-plattformar för smarta byggnader

Statisk kontra dynamisk analys

Traditionella instrumentpaneler visar sammanställda data på ett statiskt sätt, som skrivskyddad information. Dessa statiska instrumentpaneler gör det inte möjligt för arbetsplatsansvariga att analysera data och se samband. Sådana instrumentpaneler kan se bra ut vid första anblicken, men de ger bara begränsade insikter.

För att data ska kunna bli verkligt användbara krävs en annan typ av analysverktyg, som ger en dynamisk inblick i datamängden som helhet. Avancerade analysinstrumentpaneler anpassas dynamiskt när du ändrar parametrar. Du kan börja på en allmän nivå, klicka dig igenom dina data och zooma in till önskad detaljnivå.

Laptop with space utilization software

Hur du gör insikter praktiskt användbara

I hantering av byggnader och fastigheter har en IoT-analysplattform mycket att vinna på att integreras med operativ mjukvara, till exempel IWMS. Varför? Därför att båda typerna av mjukvaruplattformar fungerar bäst med data av bra kvalitet, oavsett om det är IoT-sensordata, innehållsrika tillgångs- och utrymmesdata från BIM, underhållsplanering och historik eller nuvarande beläggning och rumsbokningar. I traditionella IWMS-system automatiseras processer med beslutsträd, arbetsflöden, statusar och aviseringar, men det behövs ändå oftast en person för att initiera processen. Till exempel genom att registrera ett ärende eller en tjänstebeställning när ett fel uppstår. Genom användning av ”hjärnregler” kan IoT-plattformen trigga processer utan att några åtgärder behöver utföras av människor. Till exempel görs ett reserverat rum tillgängligt för att användas av andra när beläggningssensorerna inte har detekterat några närvarande under 15 minuter. Eller så får en tekniker en arbetsorder om att kontrollera luftkonditioneringen när ett förinställt tröskelvärde för temperatur har överskridits. Dörräkningssensorer som är installerade vid ingången till en toalett kan användas för att aktivera städnings- eller påfyllningsåtgärder när användningen når vissa tröskelvärden. Eller, om en reservation har gjorts men ingen kom till platsen, så kan sensordata användas för att meddela städarna om att arbetsordern inte behöver åtgärdas. Det finns utan tvekan många sätt för tjänsteleverantörer att dra nytta av förstärkning av fastighetsdriften med realtidsdata.

Mobil information i realtid

Kiosk social distancing video preview

Arbetsplatsansvariga vill oftast titta på data över tid, för att få insikt i användningstrender. För både hyresgäster och tjänsteleverantörer är dock live-data extremt användbara. En avancerad analysplattform för arbetsplatser kan överlagra data på digitala våningsplaner. Informationen kan till exempel gälla aktuell utrymmesbeläggning, men också komfortdata. Byggnadsanvändarna kan sedan omedelbart få tillgång till denna information på sina smartphones eller via andra touchpoints, till exempel kiosker eller mötesrumsdisplayer. Det gör det enklare för anställda att navigera på en flexibel arbetsplats och snabbt hitta (och boka) lämpliga utrymmen och resurser. När anställda enkelt kan få denna typ av mobil vägledning i realtid förlorar de ingen tid och kan få en mer produktiv arbetsdag.

Mobil realtidsinformation är också till nytta för FM-team, som rör sig runt mycket i byggnader. I en smart service-app kombineras schemalagda arbetsuppgifter med tjänsteförfrågningar och sensoraktiverade åtgärder, med alla arbetsordrar tydligt prioriterade och visade på våningsplaner. Med ett sådant verktyg kan FM-grupper dynamiskt hantera sina dagliga arbetsuppgifter och åtgärda konkreta händelser omgående.

Läs mer: Workplace-appen: realtidsdata från sensorer på digitala våningsplaner

Effektiva beslut om fastighetsbeståndet

Bärbar dator med Opportunity Simulator skärmdump

Avancerade arbetsplatsanalyser kan ge stöd både i den löpande driften och för den långsiktiga strategin. De ger insikter i användningen av arbetsplatsen och gör det möjligt för fastighets- och arbetsplatsansvariga att fatta datadrivna beslut om sina framtida behov av kontorsutrymme. Användningen av sensorteknik för att övervaka beläggningen för utrymmesplanering (titta på ett förklarande videoklipp) är inget nytt. Men pandemin och det ökade hybridarbetet har gjort den ännu mer aktuell. För att hjälpa organisationer att storleksanpassa sina kontor och minska fastighetskostnaderna har Spacewell utvecklat Opportunity Simulator. Denna instrumentpanel gör det möjligt för fastighetsansvariga att göra utrymmessimuleringar och få en tydlig bild av sina möjliga ekonomiska besparingar.

Read more: Opportunity Simulator: Right-size your office space!

Använder du redan nu dina byggnadsdata för att möjliggöra nya scenarion? Har du de insikter du behöver för att tryggt kunna fatta välgrundade beslut om fastighetsbeståndet? Välkommen att kontakta oss för att utforska möjligheterna.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Home » Resurser » Blogg » Sensordata, arbetsplatsanalyser och hur du gör insikter praktiskt användbara (serien ”Från sensor till insikt”, del 9)