Datadriven ESG-strategi: Hur fastighetsförvaltning kan visa vägen

Välkommen till vår e-guide om ESG inom fastighetsförvaltning! Med den här guiden hoppas vi kunna ge dig den kunskap och de verktyg som behövs för att få igång dina initiativ inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG).

Datadriven strategi för ESG. eGuide-omslag.

Hämta din kostnadsfria e-guide:

Vi är här för att hjälpa dig att få kontroll över miljö, sociala frågor och styrning (ESG) inom fastighetsförvaltning. Genom att utnyttja data om byggnaders prestanda kan fastighetsförvaltare – som fortfarande ofta uppfattas som ”reaktiva brandmän” – bli ”proaktiva riskreducerare”. Denna förändring i deras roll gör att de kan lämna viktiga bidrag för att göra det möjligt att nå strategiska mål för ESG-frågor på området företagsfastigheter, t.ex. att datadriven optimering av utrymme, förbättra energieffektiviteten, minska resursslöseriet, digitalisera verksamheten, minska koldioxidutsläppen, engagera medarbetarna och nå målen för arbetets framtid.

Branschperspektiv

Erik Ubels

Kravet på ESG-rapportering – frivillig, regelbaserad eller lagenlig – ökar inom alla affärssektorer. Med ESG-rapportering kan organisationer visa sitt engagemang för ansvarsfull förvaltning och öppenhet för investerare och andra intressenter.

Många av dessa intressenter förhåller sig dock avvaktande till organisationers ESG-påståenden på grund av bristen på standarder. För att ta itu med denna fråga har flera initiativ tagits av tillsynsmyndigheter och standardiseringsorgan, t.ex. FN:s internationella standardiseringsorgan för hållbarhetsnormer, Europeiska unionens direktiv om icke-finansiell rapportering (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) m.fl.

En annan stor utmaning i samband med ESG-rapportering är förekomsten av datasilos för många av de underliggande system som matar in data till årsrapporterna. Att samla in data från en välintegrerad plattform för smarta byggnader är en bra utgångspunkt, eftersom sådana data är bättre anpassade och leder till bättre kontroll och tillförlitlig ESG-rapportering.

Erik Ubels

Konsult för smarta byggnader, tidigare CIO hos Deloitte i Nederländerna

Rodolphe d’Arjuzon

Kontorsfastigheter står för närvarande inför en utmaning utan motstycke. Å ena sidan minskar hybridarbetet utrymmesbehovet. Å andra sidan fungerar många kontorslokaler inte längre i dagens ekonomi på grund av stigande förväntningar på hållbarhet och samtida hyresgästpreferenser.

Obalansen mellan utbud och efterfrågan gör att smarta, hållbara byggnader blir en grön premie, vilket gör ESG till en viktig värdedrivande faktor för kommersiella fastigheter.

Rodolphe d’Arjuzon

Vd och global forskningschef vid Verdantix

Momcilo (Momo) Pavlovic

ESG på arbetsplatsen har mycket att göra med ett gemensamt syfte, så att människors uppdrag på ett meningsfullt sätt är kopplade till en större helhet. Denna koppling till något större bidrar till att öka de anställdas engagemang och tillfredsställelse.

Mot bakgrund av detta är arbetsplatsupplevelsen inte längre enbart ett ansvar för fastighetsservicen, som det var före pandemin. Vi måste samarbeta mellan olika funktioner och dela med oss av kunskap och ambitioner, så att de anställda får stöd och möjlighet att ha en bättre upplevelse på jobbet i en miljö där de känner sig uppskattade och trygga. Tekniken och de data den ger spelar en avgörande roll för att skapa en sådan energigivande och högpresterande arbetsplats.

Momcilo (Momo) Pavlovic

Ansvarig för arbetsplatsstöd, Ingka Group (IKEA)

Home » Datadriven ESG-strategi: Hur fastighetsförvaltning kan visa vägen