Sensorer för smarta byggnader: Hur du gör dina arbetsplatser smarta

Beräknad lästid:
7
minuter

Tack vare IoT-sensorplattformar för smarta byggnader kan en byggnad nu konsekvent erbjuda flexibla och bekväma arbetsplatser som är optimerade för nya arbetssätt.

Vill du utrusta din organisation med en lösning för att förbättra dina anställdas välbefinnande och engagemang? Då hittar du här värdefulla tips om hur du kan förbättra arbetsmiljön med sensorer för smarta byggnader.

Läs också: Din fastighet är redo för Internet of Things – är du det också?

Varför göra dina kontor till smarta arbetsplatser?

Den första frågan du förmodligen ställer dig är: Varför ska jag förvandla mina kontor till smarta arbetsplatser? Här är några av svaren.

Reagera på ett hållbart sätt på djupgående trender när det gäller företagsfastigheter

Hybridbaserade arbetssätt håller på att bli vanliga. Även om trenden inte är ny har den accelererat kraftigt sedan covid 19-pandemin och håller nu på att slå igenom på lång sikt. Till och med företag som till en början var tveksamma till att tillåta (delvis) distansarbete har börjat använda det.

Hur långt man har kommit varierar från en sektor till en annan, men i många organisationer är hybridarbete numera en etablerad norm. Inom ekonomi och teknik arbetar många anställda hemifrån minst hälften av tiden.

Därför ligger det i företagens intresse att på ett hållbart sätt anpassa sina lokaler för att möjliggöra hybridarbete. När de anställda nu kommer in på kontoret har de nya och annorlunda förväntningar. De ser det som en plats för möten, utbyte och samarbete. Att gå till jobbet är inte längre en rutin, utan snarare ett frivilligt val. Så det måste vara värt pendlingen.

Skapa en arbetsplats som förbättrar produktiviteten

Vad är målet för en företagsledare eller chef? Att deras team är så produktiva som möjligt. När det gäller arbetsmiljön innebär det att skapa ett flexibelt utrymme som möjliggör samarbete och informella möten, men också individuellt arbete som kräver koncentration. Alla anställda är inte likadana, och en och samma anställd kan ha olika behov olika dagar eller till och med olika tider på dygnet.

Ett företag som vill öka de anställdas produktivitet måste därför erbjuda smarta arbetsplatser som ger en bra upplevelse. Detta innebär att de måste kunna tillgodose olika arbetstagares behov på ett flexibelt sätt.

Flexibilitet är nyckeln

Flexibilitet är det viktigaste för en hybridarbetsplats. Med hybridarbete är det inte längre meningsfullt med tilldelade arbetsplatser, eftersom de anställda inte är närvarande varje dag. Genom att införa flexibla sittplatser kan cheferna spara utrymme. De arbetsplatser som frigjorts kan då användas för samarbete, som samlingsrum, lugna utrymmen för fokuserat arbete eller som bubblor för telefonsamtal.

När det är bra gjort kan de anställda dra full nytta av flexibiliteten på arbetsplatsen. Den gör det möjligt för dem att när som helst välja ett utrymme som passar deras behov.

Rollen för sensorer för smarta byggnader

Så hur kan en byggnad bli ”intelligent” och förbättra upplevelsen för användarna? En nyckelkomponent för denna omvandling är trådlöst anslutna sensorer, även kallade IoT-sensorer.

IoT, sensorer och smarta byggnader – hur fungerar det?

IoT-sensorer (IoT: Internet of Things) är små enheter som mäter och upptäcker förändringar i miljön. De placeras över hela arbetsplatsen och spelar en viktig roll för att göra utrymmena smarta. Detta är de tre största fördelarna med att utnyttja sensordata på arbetsplatsen:

Optimal tillgång och tillgänglighet till arbetsutrymmen

Sensorer för smarta byggnader gör det möjligt att överföra information i realtid om arbetsutrymmena till de anställda via deras smartphones. Detta gör det enkelt för din personal att hitta och boka de utrymmen de behöver, med rätt utrustning och rätt miljöförhållanden.

Dessutom får städ- och underhållspersonal anvisningar om vilka utrymmen som har använts och vilka uppgifter som ska utföras i dem. Detta möjliggör effektivare tjänster och optimal tillgång till resurser.

Workplace App kontaktpunkter

Insikter för långsiktig planering av arbetsplatsen

Förutom fördelarna i realtid ger data om beläggning och användning från sensorer viktig information för långsiktig planering av arbetsplatsen. Dessa är mycket mer exakta än uppgifter från traditionella bokningsprogram, eftersom de mäter den faktiska användningen av utrymmet. De ger en tillförlitlig grund för att skapa rätt blandning av utrymmen och fastställa det idealiska förhållandet mellan utrymme och anställda.

Bättre hälsa och välbefinnande hos de anställda

Vissa osynliga faktorer kan vara negativa för de anställdas välbefinnande och produktivitet: otillräcklig ventilation, koldioxiduppbyggnad o.s.v. Studier visar att dålig luftkvalitet till och med kan påverka kognitiva funktioner och humör avsevärt.

Tack vare uppkopplade sensorer är det möjligt att övervaka luftkvalitetsindikatorer och vidta effektiva åtgärder för att förbättra de anställdas välbefinnande.

Läs också: Hur du förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att använda sensordata

Sensorer för smarta byggnader kan förbättra miljöprestanda

Smarta mätare, sensorer och andra smarta enheter kan också samla in data om byggnaders miljöpåverkan, särskilt i förhållande till deras energiförbrukning.

Dessa data kan sedan bearbetas och analyseras för att ta fram åtgärder för att förbättra byggnadens koldioxidavtryck.

Välj rätt mjukvara för att göra dina byggnader smarta

Det räcker inte att installera IoT-sensorer för att göra en byggnad smart. För att göra det behöver du en lösning som kan samla in, bearbeta och analysera data och omvandla dem till användbar information.

Här är våra tips för att välja den lösning som gör din byggnad intelligent.

Läs också: Hur väljer man IoT-baserad mjukvara för arbetsplatsen?

Börja med syftet

Först måste du identifiera dina användningsfall, det vill säga de konkreta mål som du vill uppnå genom att implementera sensorer för smarta byggnader. På så sätt undviker du att välja en lösning vars funktioner inte helt motsvarar dina mål.

Ta en titt på oberoende granskningar

För att lättare kunna välja rätt mjukvara bör du använda benchmarking och rekommendationer från oberoende konsultföretag, i stället för att enbart förlita dig på lösningsleverantörernas påståenden.

Läs också: Oberoende analysföretag utser Spacewell till ledande på området IoT-plattformar för smarta byggnader

Bli inte inlåst

Vi rekommenderar att du väljer en hårdvaruoberoende lösning som kan integrera data från olika typer av sensorer. Detta förhindrar att du blir beroende av en enda sensorleverantör.

Utrymmesövervakning

Efterfråga avancerade analysfunktioner

Den primära funktionen hos sensorer för smarta byggnader är att ge praktiskt användbar information. Därför är det starkt rekommenderat att välja en lösning som har avancerade analysfunktioner och vars instrumentpaneler ger en dynamisk bild av vad som händer i dina byggnader. Statiska rapporter som ger en ögonblicksbild räcker inte.

Undersök integrationsmöjligheterna

För att få ut alla fördelar med sensorer för smarta byggnader måste du välja en enda plattform som integrerar IoT med mjukvara för arbetsplatshantering. Ett vanligt misstag är att välja IoT- och mjukvarulösningar som integreras dåligt och försvårar utnyttjandet av data i realtid.

En bra lösning är en mobil lösning

Din byggnad blir verkligen intelligent endast om användarna kan få tillgång till de data de behöver när som helst och var som helst. Den lösning du väljer måste därför ha en mobilapp som kan visas på en smartphone eller surfplatta och som är intuitiv.

Säkerhet och integritet

Detta kan tyckas uppenbart, men dess betydelse bör inte underskattas: din lösning med sensorer för smarta byggnader måste uppfylla alla säkerhetsstandarder som ditt företag och din verksamhet kräver. För att den ska göra det måste IT-avdelningen involveras fullt ut och dess rekommendationer respekteras.

Läs också: Avkastningen på investeringar i en smart arbetsplats (rapport)

Sammanfattningsvis

Företagsledare som överväger att optimera arbetsplatsen ställs ofta inför två fallgropar. Antingen tror de att det är en nästan ouppnåelig dröm att göra arbetsplatserna smarta. Eller så tror de att det räcker med att börja använda mjukvara för att boka arbetsplatser och mötesrum för att anpassa sig till nya arbetssätt.

Genom att vara metodisk och välja rätt lösning för dina behov kan du undvika båda dessa fallgropar och få verklig avkastning på investeringen genom bättre engagemang och produktivitet hos de anställda.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Home » Resurser » Blogg » Sensorer för smarta byggnader: Hur du gör dina arbetsplatser smarta